Dnes končí desáté upisovací období

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Dnes končí desáté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky.

Žádost o úpis všech aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky, tj. reinvestičního a proti-inflačního dluhopisu, je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovní doby na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s., a Československé obchodní banky, a. s.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 22. 3. 2021, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 22. 3. 2021, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 4. 2021.

Výnosy státních dluhopisů určených pro občany, které jsou v současné době nabízeny k úpisu, jsou dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provedené zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, osvobozeny od daně z příjmů, a tudíž z nich nebude vybírána srážková daň dle zvláštní sazby daně, jako byla doposud. Výnosy aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky jsou tedy stanoveny tak, aby reflektovaly novou daňovou úpravu.

Úroková sazba proti-inflačního dluhopisu je navázána na index spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem a výnos dluhopisu tak zcela pokrývá inflační tlaky. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období je stanovena na 0,00 % p. a., a tudíž v případě poklesu cenové hladiny (deflace) zůstane jmenovitá hodnota držených dluhopisů stejná, zatímco jejich reálná hodnota stoupne. Nedojde tak ke snížení jmenovité hodnoty o příslušnou míru deflace. Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu, který bude oproti ostatním produktům dostupným občanům na finančním trhu osvobozen od daně z příjmů, je pro následující úpis stanoven ve výši 1,00 %.

Na rozdíl od výnosu proti-inflačních dluhopisů nabízených v předchozích upisovacích obdobích již není výnos u aktuálně nabízeného proti-inflačního dluhopisu navýšen o marži ve výši 0,50 % p. a., a to právě z důvodu výše zmíněné novely zákona o daních z příjmů. Marže byla u předchozích emisí stanovena tak, aby výnos reálně pokryl inflační tlaky a nedocházelo prakticky ke zdaňování inflace.

Výše zmíněná novela zákona o daních z příjmů se netýká emisí Dluhopisu Republiky, které byly vydány před nabytím její účinnosti. Výnosy těchto emisí tak budou zdaněny v každém výnosovém období až do splatnosti dluhopisu.

V pondělí 22. 3. 2021 budou na internetových stránkách Ministerstva financí uveřejněny informace k navazujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které potrvá od 22. 3. 2021 do 18. 6. 2021.